Disclaimer

Disclaimer
De geboden informatie op de website en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie door verloop van tijd zal verouderen of onjuist zal zijn. Cloud9 Staffing B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

© 2016 Cloud9 Staffing B.V.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Cloud9 Staffing B.V. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud9 Staffing B.V.

Back to Top