Algemene voorwaarden W&S en Interim Recruitment

Algemene leveringsvoorwaarden Werving & Selectie

Artikel 1: definities
a. Cloud9 Staffing B.V.: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Parnassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam, hierna te noemen ‘Cloud9’;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een arbeidskracht wenst in te zetten, welke arbeidskracht in loondienst is van een derde dan wel als zelfstandige bij haar te werk wordt gesteld, welke arbeidskracht door Cloud9 wordt geworven en geselecteerd en waartoe aan Cloud9 de opdracht voor bemiddeling van deze arbeidskracht wordt gegeven. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de rechtspersoon waarmee de opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband staat;
c. Opdracht: de overeenkomst tussen Cloud9 en de opdrachtgever waarbij Cloud 9 zich jegens opdrachtgever inspant een arbeidskracht te werven en selecteren alsook te bemiddelen met opdrachtgever;
d. Opdrachtbevestiging: de door Cloud9 aan de opdrachtgever verstrekte bevestiging waarin iedere afzonderlijke opdracht is vermeld, met daarin de specifiek gemaakte afspraken per opdracht en de nadere gegevens per opdracht daarin vermeld;
e. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van een rechtspersoon die door Cloud9 wordt bemiddeld met de opdrachtgever;
f. Introductie: het onderhoud tussen de arbeidskracht en de opdrachtgever met een kandidaat in persoon, digitaal of per telefoon en/of het overleggen door Cloud9 aan de opdrachtgever van een curriculum vitae of overige informatie over de kandidaat;
g. Eind Client: de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor de arbeidskracht daadwerkelijk werkzaamheden verricht;
h. Transfervergoeding: 25% van het jaarlijkse basissalaris (of het over een jaar berekende kostentarief Cloud9 plus alle belastbare emolumenten;
i. Kandidaat: de door Cloud9 aan de opdrachtgever geïntroduceerde natuurlijke of (vertegenwoordiger van een ) rechtspersoon;
j. Inschakeling: de opdracht aan, het dienstverband met of anderszins de inschakeling van de kandidaat of arbeidskracht, op welke wijze en in welke voege dan ook, door de opdrachtgever dan wel de Eind cliënt.

Artikel 2: toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Cloud9 en opdrachtgever betreffende de diensten van Cloud9, een en ander voor zover de onderhavige algemene voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd door Cloud9, en aldus prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Cloud9 schriftelijk zijn bevestigd.
3. Op alle onder de algemene voorwaarden gedane aanbiedingen, vervulde opdrachten en/of gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of de kandidaat in het buitenland gevestigd en/of woonachtig is.

Artikel 3: verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leveren van kantoorruimte c.q. een arbeidsplaats aan de arbeidskracht en eventuele noodzakelijke hulpmiddelen en faciliteiten, behoudens waar de opdrachtgever ermee instemt dat deze hulpmiddelen zullen worden geleverd door de arbeidskracht zelf.
2. De opdrachtgever dient aan Cloud9 alle relevante informatie te verstrekken die voor haar dan wel haar een door haar ingeschakelde derde van belang zijn ter zake de werving en selectie en bemiddeling van de arbeidskracht, waaronder in ieder geval de specifieke risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid in verband met de te verrichten werkzaamheden, alsmede nadere gegevens omtrent de eventuele genomen maatregelen om dergelijke risico’s te voorkomen of te beheersen.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de arbeidskracht zijn arbeid kan verrichten in een veilige omgeving, conform een veilig systeem van werken. De opdrachtgever vrijwaart Cloud9 en zal deze gevrijwaard houden van iedere vorm van financieel nadeel of aansprakelijkheid zoals kan worden ingeroepen jegens of veroorzaakt door Cloud9 als gevolg van een aanspraak van de arbeidskracht als gevolg van letsel of schade onder meer aan zijn of haar eigendommen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden / diensten die door de arbeidskracht worden verricht / geleverd.
4. De opdrachtgever dient aan Cloud9 schriftelijk te bevestigen:
a. de datum waarop de arbeidskracht de werkzaamheden dient aan te vangen;
b. de verwachte duur van de opdracht, de werktijden en het aantal te verwachten werkuren per week of periode;
c. de aard en/of nadere bijzonderheden van de te verrichten werkzaamheden door de arbeidskracht;
d. de locatie(s) waar de werkzaamheden door de arbeidskracht moeten worden verricht;
e. het aantal uren/dagen en eventuele specifieke voorschriften met betrekking tot de urenregistratie en verslaglegging die de opdrachtgever verwacht van de arbeidskracht;
f. eventuele ervaring, opleiding, kwalificaties, toestemmingen van de beroepsorganen waarvan de opdrachtgever wenst dat de arbeidskracht daarover beschikt;
g. eventuele door of aan de arbeidskracht verschuldigde onkosten;
h. eventuele op de locatie geldende regels, beleid op het gebied van IT-toegang, veiligheid, gebruik van procedures of beleid waarvan de opdrachtgever wenst dat deze worden nageleefd door de arbeidskracht en kopieën van dergelijke eventuele beleidsstukken / procedures.
5. De opdrachtgever zegt toe aan Cloud9 onmiddellijk in kennis te stellen van zijn intentie om:
a. een door Cloud9 geïntroduceerde arbeidskracht in te willen lenen;
b. een opdracht te verlengen of op enige andere wijze een via Cloud9 geïntroduceerde en/of geleverde arbeidskracht direct of indirect te willen inschakelen;
c. een arbeidskracht voor bepaalde of onbepaalde tijd in te willen schakelen, op contractbasis, tijdelijke basis of anderszins.
6. Indien een opdracht gericht is op de situatie waarbij een arbeidskracht arbeid verricht onder toezicht en leiding van de opdrachtgever of een andere derde, garandeert de opdrachtgever dat deze vanaf aanvang van de opdracht de arbeidskracht zal voorzien van:
– informatie omtrent de van belang zijnde vacatures bij de opdrachtgever en/of de Eind cliënt; en
– behoudens waar dit objectief gerechtvaardigd is, toegang tot alle collectieve faciliteiten en voorzieningen,
op dezelfde wijze als ware de arbeidskracht direct een werknemer van de opdrachtgever dan wel de Eind cliënt.
7. Op verzoek van Cloud9 zegt de opdrachtgever toe dat deze (zonder vertragingen) Cloud9 van correcte informatie zal voorzien omtrent:
a. de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij de opdrachtgever dan wel de Eind cliënt, onder een overeenkomst, cao, bedrijfsregeling, of anderszins, en de eventuele daaropvolgende wijzigingen daarvan, en bij de werknemers en directe arbeidskrachten van de opdrachtgever of Eind cliënt waaronder (zonder beperkingen) – de standaard voorwaarden van de opdrachtgever of de Eind cliënt die van toepassing zijn op diens werknemers, en de standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op diens arbeidskrachten;
b. gegevens omtrent de toepassing en berekening van salarisschalen, bonussen, provisie, overwerk, ploegentoeslag, een toeslag voor buitengewone werkuren, gevaarlijk werk, vakantietoeslag en andere gerelateerde emolumenten;
c. aanspraken op het gebied van jaarlijks verlof, nachtelijk werk, rustperioden, pauzes;
d. eventuele overige voordelen van financiële aard; en
e. eventuele overige informatie die Cloud9 nodig heeft voor de naleving van de wet- en/of regelgeving dan wel voor een goede uitvoering van de opdracht.
8. Waar zulks vereist is op grond van de op de wet- en/of regelgeving die van toepassing is op de opdracht stemt de opdrachtgever erin toe dat hij, op verzoek van Cloud9 en zonder vertraging, de correcte gegevens zal verstrekken betreffende de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de opdrachtgever of de Eind Client die hetzelfde of grotendeels dezelfde werkzaamheden verrichten als de arbeidskracht gedurende de opdracht.
9. Waar zulks vereist is op grond van de op de opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving en uit hoofde van de verkregen informatie dient de opdrachtgever, en waar van toepassing ervoor zorg te dragen dat de Eind cliënt, hetzelfde of een soortgelijk proces toepast op de arbeidskracht als wordt toegepast om de arbeidsomstandigheden te bepalen die direct kunnen worden toegeschreven aan de hoeveelheid of de kwaliteit van de uitgevoerde arbeid.
10. Waar zulks vereist is op grond van de op de opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de arbeidskracht zwanger is, bevestigt de opdrachtgever en stemt deze ermee in dat deze, en waar van toepassing ervoor zorg te dragen dat de Eind cliënt, de arbeidskracht vrijaf geeft in lijn met de geldende wet- en regelgeving ter zake.
11. Waar zulks vereist op grond van de op de opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving erkent de opdrachtgever en stemt deze ermee in dat waar de arbeidskracht niet in staat is om sommige of alle werkzaamheden te verrichten wegens met veiligheid en gezondheid verbonden redenen van moederschap, de opdrachtgever ervoor zorgt draagt en waar van toepassing ervoor zorg draagt dat de Eind cliënt redelijke aanpassingen treft die noodzakelijk zijn om de arbeidskracht in staat te stellen voort te gaan met de levering van werkzaamheden voor de duur van de opdracht. Ter vermijding van misverstanden omvatten dergelijke redelijke aanpassingen ook het aanbieden van ander werk op voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan de voorwaarden die van toepassing zijn op de opdracht.
12. De opdrachtgever zegt toe en komt overeen Cloud9 onmiddellijk te informeren indien de arbeidskracht arbeid heeft verricht voor de Eind cliënt in dezelfde of een soortgelijke functie als voor de opdracht indien deze functie, voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum van de opdracht, werd vervuld binnen 12 aaneengesloten kalenderweken.
13. De opdrachtgever garandeert en zegt toe, en zal ervoor zorg dragen dat de Eind cliënt, de aanspraken van de arbeidskracht op rechten onder de wet- en regelgeving niet zal trachten te ontzeggen.
14. De arbeidskracht garandeert en zegt toe dat alle informatie die deze onder deze algemene voorwaarden aan Cloud9 verstrekt correct en juist zal zijn.

Artikel 4: verplichtingen Cloud9
1. Cloud9 zal zich naar redelijkheid inspannen om arbeidskrachten aan de opdrachtgever te introduceren en te bemiddelen die aan de aangegeven vereisten van de opdrachtgever voldoen, zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.
2. Indien de arbeidskracht werkzaamheden gaat verrichten voor de opdrachtgever en of de Eind cliënt, zal Cloud9 de opdrachtgever voorzien van een opdrachtbevestiging met de naam van de arbeidskracht, het overeengekomen salaristarief/honorarium, de duur van de opdracht, een omschrijving van de werkzaamheden, opzegtermijnen en eventuele overige van belang zijnde gegevens zoals die zijn gecommuniceerd aan en overeengekomen tussen partijen.
3. Cloud9 zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat de arbeidskracht de afgesproken werkzaamheden zal verrichten en alle redelijke en wetmatige instructies van de opdrachtgever en/of de Eind cliënt zal naleven.
4. Cloud9 zal zich er naar redelijkheid voor inspannen om te bewerkstelligen dat de arbeidskracht een overeenkomst aangaat die een verplichting bevat voor de arbeidskracht en om aan de opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten over te dragen van de arbeidskracht van welke aard ook en, indien deze kunnen worden geregistreerd, ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet, met betrekking tot alle documenten en overig materiaal en data en overige informatie en apparatuur of processen die zijn geleverd of vervaardigd door de arbeidskracht bij het verrichten van de werkzaamheden.
5. Cloud9 zal zich er naar redelijkheid voor inspannen om te bewerkstelligen dat de arbeidskracht een overeenkomst aangaat die een verplichting bevat voor de arbeidskracht om alle vertrouwelijke informatie die deze heeft ontvangen van de opdrachtnemer en/of de Eind cliënt vertrouwelijk te houden. Voor de doeleinden van dit artikel is vertrouwelijke informatie vertrouwelijk indien deze duidelijk is aangegeven als vertrouwelijk of indien de opdrachtgever en/of de Eind cliënt duidelijk schriftelijk verklaart aan arbeidskracht dat deze vertrouwelijk is.
6. Cloud9 kan met inachtneming van een redelijke opzegtermijn geheel naar eigen inzicht de arbeidskracht vervangen door een ander goed gekwalificeerde en soortgelijk opgeleide arbeidskracht.

Artikel 5: kosten en honoraria

1. De opdrachtnemer komt overeen een vergoeding voor de diensten van Cloud9 te betalen, welke vergoeding wordt bepaald in de opdrachtbevestiging.
2. De handtekening van opdrachtnemer dan wel de Eind cliënt op urenspecificaties of andere vormen van verantwoording van gewerkte uren of dagen geldt als bevestiging van de door de arbeidskracht gewerkte tijd. Indien een urenspecificatie niet is ondertekend door opdrachtgever dan wel de Eind cliënt ontslaat dit niet van de verplichting tot betaling van vergoeding, zoals hiervoor bepaald.
3. Indien de opdrachtgever of de Eind cliënt niet in staat is een urenspecificatie te ondertekenen (of een andere overeengekomen vorm van verantwoording van uren/dagen) die is opgesteld voor bekrachtiging door de arbeidskracht omdat de arbeidskracht de aangegeven hoeveelheid tijd betwist, dient de opdrachtgever Cloud9 hiervan binnen twee werkdagen na overlegging aan de opdrachtgever van de ter bekrachtiging voorgelegde uren/dagen in kennis te stellen en volledig en voortvarend samen te werken met Cloud9, waaronder door middel van het verstrekken van bewijs met behulp van documenten betreffende de door arbeidskracht gewerkte huren/dagen, om Cloud9 in staat te stellen te bepalen welke perioden de arbeidskracht arbeid heeft verricht.
4. Bij afwezigheid van de arbeidskracht in verband met medische binnen de normale werkperioden van de arbeidskracht heeft te gelden dat de opdrachtgever overeenkomt de kosten van Cloud9 te betalen over deze perioden, hetzij door middel van opname van deze betreffende tijden op de urenspecificatie, of anderszins.
5. Over de vergoeding aan Cloud9 zijn geen restituties of kortingen verschuldigd.
6. De opdrachtgever dient Cloud9 alle redelijke zakelijke door de arbeidskracht gemaakte onkosten te vergoeden bij de uitvoering van de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
7. Indien van toepassing is over de vergoeding aan Cloud9 btw verschuldigd.
8. De opdrachtgever bevestigt en komt overeen dat Cloud9 na kennisgeving, het tarief in rekening kan brengen als uiteengezet als vermeld in de betreffende opdrachtbevestiging.
9. De opdrachtgever bevestigt dat deze geen recht heeft op verrekening, inhouding of aftrek van aan Cloud9 onder deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen.
10. De opdrachtgever bevestigt dat een handtekening van de opdrachtgever op urenspecificaties of andere vormen van urenverantwoording geldt als aanvaarding voor alle overeengekomen (algemene) voorwaarden.

Artikel 6: facturen

1. Coud9 zal maandelijks facturen opstellen (tenzij anderszins aangegeven in de opdrachtbevestiging) over de verschuldigde vergoeding, welke door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum dienen te worden betaald, tenzij anderszins aangegeven in de opdrachtbevestiging.
2. Alle facturen worden geacht volledig door de opdrachtgever te zijn aanvaard conform de in de opdrachtbevestiging vermelde betaaltermijnen, tenzij de opdrachtgever Cloud9 schriftelijk binnen 5 dagen informeert over een door de opdrachtgever betwist bedrag en de reden waarom dit door de opdrachtgever wordt betwist. Indien de opdrachtgever Cloud9 niet informeert dat het een bepaald bedrag van de factuur betwist dient deze het niet-betwiste gedeelte van de factuur binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen en volledig samen te werken met Cloud9 teneinde het geschil zo snel als mogelijk te beslechten.
3. De opdrachtgever is Cloud9 wettelijke rente verschuldigd indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de in artikel 6.1 en/of 6.2 vermelde periode heeft verricht. Cloud9 behoudt zich het recht voor rente in rekening te brengen over achterstallige gefactureerde bedragen tegen het toepasselijke wettelijke tarief.

Artikel 7: beëindiging van opdrachten

1. De opdrachtgever kan Cloud9 schriftelijk de opdracht met onmiddellijke ingang te willen beëindigen indien deze niet worden uitgevoerd of de arbeidskracht zich ernstig misdraagt, mits de opdrachtgever van deze nalatigheid in de uitvoering en/of dit wangedrag schriftelijk en gedetailleerd verslag uitbrengt aan Cloud9.
2. Cloud9 mag een of alle Opdracht(en) onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen ingevolge de opdracht en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
3. Iedere partij kan een opdracht voorafgaand aan het einde van de opdracht beëindigen door middel van een tenminste vier weken van tevoren gegeven schriftelijke kennisgeving, of door middel van een andere kennisgeving als aangegeven in de betreffende opdrachtbevestiging.
4. Indien door de opdrachtgever een kennisgeving van beëindiging van een opdracht wordt betekend is de betaling over iedere week van de opzegtermijn gebaseerd op het aantal aangegeven uren/dagen als overeengekomen in de opdrachtbevestiging of het aantal feitelijk door de arbeidskracht gewerkt aantal uren, wat het hoogst is. Betaling geschiedt door de opdrachtgever conform artikel 5 en 6 van de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of de arbeidskracht werkzaamheden verricht gedurende deze opzegtermijn.
5. Bij beëindiging van een opdracht uit hoofde van het eerste lid van dit artikel zal Cloud9 zich op redelijke wijze inspannen om binnen veertien dagen een andere arbeidskracht te leveren die naar de redelijke mening van Cloud9 geschikt is om de werkzaamheden te verrichten conform de opdracht.
6. De opdracht kan door beide partijen worden beëindigd door middel van onmiddellijke kennisgeving aan de andere partij indien Cloud9 dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement raakt, failleert of een regeling aangaat met crediteuren of bij een benoeming van een curator of bewindvoerder. De opdracht kan voorts door Cloud9 worden beëindigd door middel van onmiddellijke kennisgeving aan de opdrachtgever indien Cloud9 redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever de factuur van Cloud9 niet conform de in artikel 6.1 en/of 6.2 overeengekomen betaaltermijn betaalt.
7. Cloud9 kan geheel naar eigen inzicht de arbeidskracht vervangen door een ander goed gekwalificeerde en soortgelijk opgeleide arbeidskracht met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

Artikel 8: inschakeling van arbeidskrachten door opdrachtgevers of derden

1. Onder voorbehoud van artikel 9.1 zal, indien de opdrachtgever:
a) een arbeidskracht in dienst neemt of,
b) een arbeidskracht inschakelt buiten Cloud9 om,
hetzij gedurende de opdracht hetzij binnen 12 maanden na de datum van beëindiging van de opdracht, dient de opdrachtgever Cloud9 te informeren van een dergelijke indienstneming of inschakeling en Cloud9 de transfervergoeding betalen ongeacht de geplande duur van de inschakeling. De transfervergoeding wordt niet betaald indien de indienstneming of inschakeling onmiddellijk weer wordt beëindigd. Over verschuldigde honoraria is ook btw verschuldigd.
2. Onder voorbehoud van artikel 9.2 geldt dat indien een introductie van een kandidaat aan de opdrachtgever niet onmiddellijk leidt tot een opdracht tussen Cloud9 en de opdrachtgever, maar die later leidt tot een inschakeling van de kandidaat door de opdrachtgever binnen 12 maanden na de datum van de introductie, de opdrachtgever Cloud9 van een dergelijke inschakeling dient te informeren en conform artikel 8.1 hierboven een transfervergoeding dient te betalen.
3. Alle introducties zijn vertrouwelijk. Indien gedurende een opdracht of binnen 12 maanden na de beëindiging van de Opdracht de Cliënt gegevens omtrent een kandidaat en/of arbeidskracht doorgeeft aan een derde en zulks leidt tot de Inschakeling van die kandidaat en/of arbeidskracht, dient de opdrachtgever conform artikel 8.1 hierboven de transfervergoeding te betalen.

Artikel 9: aansprakelijkheid
1. Cloud9 zal zich op redelijke wijze inspannen om te bewerkstelligen dat de arbeidskracht over het vereiste niveau beschikt op het gebied van vaardigheid, integriteit en betrouwbaarheid. Cloud9 is echter niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel, onkosten, schade of vertragingen als gevolg van of in verband met een nalatigheid aan de zijde van de arbeidskracht in de uitvoering van de werkzaamheden, noch voor enige onachtzaamheid, bewust of anderszins, oneerlijkheid, fraude, nalatigheden, wangedrag of gebrek aan vaardigheden van de arbeidskracht, hoe ook veroorzaakt.
2. Alle arbeidskrachten worden ingeschakeld op basis van een overeenkomst van opdracht (zelfstandig ondernemers) dan wel zullen in dienst treden van een derden. Zij treden niet in loondienst van Cloud9.
3. De opdrachtgever zal zich op elke wijze houden aan alle van belang zijnde wetten, verordeningen en juridische voorschriften, waaronder het verzorgen van een toereikende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de arbeidskracht, indien van toepassing. De opdrachtgever zal Cloud9 toestaan dat Cloud9 haar juridische verplichtingen betreffende de introductie van kandidaten en het verrichten van werkzaamheden door de arbeidskracht kan naleven en Cloud9 daarbij op redelijke wijze behulpzaam zijn.
4. Cloud9 levert ondersteunende diensten op het gebied van de levering en introductie van kandidaten en de betaling van honoraria die verband houden met de arbeidskracht en Cloud9 aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid, hoe ook veroorzaakt, in verband met de kwaliteit van door de arbeidskracht verstrekte diensten, behoudens bij overlijden of lichamelijk letsel dat wordt veroorzaakt door onachtzaamheid aan de zijde van Cloud9.
5. Cloud9 is niet aansprakelijk voor indirecte of vervolgschade of financieel nadeel, waaronder doch niet beperkt tot; verlies van winst, inkomsten, goodwill, verwachte besparingen of aanspraken van derden in verband met de uitvoering door Cloud9 of de nalatigheid in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden. De enkelvoudige totale aansprakelijkheid van Cloud9 jegens de opdrachtgever of derden in verband met de opdracht c.q. overeenkomst tussen partijen dan wel diensten die op andere wijze door Cloud9 jegens de opdrachtgever worden verleend is beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering van Cloud9 daadwerkelijk uitkeert, met een maximum van € 10.000,00.

Artikel 10: vrijwaring

1. De opdrachtgever zal Cloud9 vrijwaren en gevrijwaard houden ter zake van kosten (waaronder juridische kosten), vorderingen of aanspraken die direct of indirect ontstaan voor Cloud9 als gevolg van of in verband met een opdracht, waaronder (zonder beperkingen) als gevolg van, een schending van gemaakte afspraken tussen partijen door de opdrachtgever (of diens werknemers, onderaannemers of agenten) en/of een schending door de opdrachtgever of een van diens werknemers of agenten van toepasselijke wettelijke bepalingen (waaronder, zonder beperkingen, wettelijke bepalingen die discriminatie verbieden of beperken of ongelijkheid van kansen, immigratiewetgeving en/of overige wet- en regelgeving).
2. Cloud9 is niet aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid in de uitvoering van haar diensten jegens de opdrachtgever indien dit het gevolg is van zaken die buiten haar redelijke beheersing liggen.

Artikel 11: intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendommen op ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of andere overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Cloud9. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken, Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Cloud9 en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door Cloud9 specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door opdrachtgever worden gebruikt.
2. De opdrachtgever vrijwaart Cloud9 tegen alle aanspraken van derden in verband met de beweerdelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden op de door de opdrachtgever aan Cloud9 ter beschikking gesteld materiaal, dan wel ten aanzien van de door de arbeidskracht te verrichten werkzaamheden.
3. Aan de opdrachtgever komen alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de medewerker verrichte werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. Cloud9 zal de arbeidskracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te bevorderen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
4. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de arbeidskracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Cloud9 over zijn voornemen daartoe en verstrekt aan Cloud9 hiervan een afschrift.

Artikel 12: voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Cloud9 worden meegewogen.

Artikel 13 Wet arbeid vreemdelingen

1. In zoverre er sprake is van een tewerkstellingsvergunning plichtige vreemdeling, zal de Cloud9 in zoverre wettelijk mogelijk uiteraard, toezien op dan wel zorg dragen voor legale tewerkstelling. Daarbij baseert Cloud9 zich op de informatie die de opdrachtgever verstrekt.
2. De opdrachtgever dient zich strikt binnen de beperkingen van de vergunning te houden (werkgever, plaats van tewerkstelling, geldigheidsduur, functie).
3. Op de dag dat de vergunning expireert en er (nog) geen nieuwe vergunning beschikbaar is, eindigt van rechtswege de opdracht en schiet Cloud9 niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is Cloud9 evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt.
4. De opdrachtgever is zich bewust van het bepaalde in artikel 15 Wav. De opdrachtgever is verplicht om de identiteit van de arbeidskracht vast te stellen en de voornoemde documenten ten minste gedurende vijf jaren in haar administratie te bewaren.
5. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij/zij werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Cloud9, zal de opdrachtgever alle aan Cloud9 opgelegde boetes en eventuele overige schade die Cloud9 lijdt vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) en zal de opdrachtgever Cloud9 in voorkomend geval vrijwaren.

Artikel 14: persoonsgegevens van de arbeidskracht

1. De opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een arbeidskracht, die voor en gedurende de opdracht door Cloud9 of een door haar ingeschakelde derde aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. Beide partijen zijn verplicht volledig te handelen in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel overige privacy wet- en regelgeving.
2. De opdrachtgever zal de arbeidskracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 15: geheimhouding

1. De opdrachtgever en de Cloud9 zijn vertrouwelijkheid verschuldigd ten aanzien van elkaar, behoudens wettelijke plicht tot openbaarmaking. De opdrachtgever kan Cloud9 verzoeken de arbeidskracht te binden aan een geheimhoudingsbeding.
2. De opdrachtgever is in beginsel gerechtigd de arbeidskracht rechtstreeks aan een geheimhoudingsbeding te binden. Cloud9 is geen partij bij een dergelijke afspraak en is onder geen beding aansprakelijk voor een dwangsom, boete of schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de arbeidskracht.
3. Cloud9 zal de relevante persoonsgegevens betreffende de arbeidskracht, voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking stellen, met dien verstande dat daarbij de wetgeving op het gebied van privacy in acht zal worden genomen.
4. De opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van de arbeidskracht vertrouwelijk behandelen, in ieder geval in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van privacy. Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd zal de opdrachtgever alle verkregen c.q. verzamelde c.q. verwerkte gegevens onverwijld vernietigen.
Artikel 16: afsluitende bepalingen
1. Cloud9 behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Telkens de meest actuele versie van de algemene voorwaarden van Cloud9 zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Cloud9, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
3. Een weigering van Cloud9 om op enig moment een of meer van de gemaakte afspraken af te dwingen wordt niet geacht een afstandsverklaring te vormen ter zake van deze rechten of het recht om deze Voorwaarden alsnog af te dwingen.
4. Indien door enige juridische instantie wordt geoordeeld dat een bepaling, artikel of sub artikel van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig, onrechtmatig of anderszins onafdwingbaar is blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en voor zover toegestaan bij wet van kracht.
5. Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden kan worden afgedwongen door enige persoon die geen partij is uit hoofde van de Overeenkomst. Dit heeft echter geen invloed op bestaande of onafhankelijk beschikbare rechten of verhaalsmogelijkheden van derden.
6. Kennisgevingen onder deze algemene voorwaarden (waaronder de verstrekking van urenspecificaties of facturen) dienen ter hand te worden gesteld of te worden verzonden per fax, e-mail of aangetekende brief aan de ontvanger op diens in deze algemene voorwaarden aangegeven faxnummer of adres (of zoals anderszins van tijd tot tijd door de ontvanger aan de verzender aangegeven voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden).
7. Kennisgevingen in verband met deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn gegeven en betekend:
a) indien ter hand gesteld, op het moment van overhandiging indien dit geschiedt voor 17.00 uur op een werkdag en in ieder ander geval op 10.00 uur op de eerste werkdag na de dag van overhandiging;
b) indien verzonden per fax of e-mail, op het moment van verzending indien verzonden op een werkdag voor 17.00 uur en in ieder ander geval op 10.00 uur op de eerste werkdag direct na de dag van verzending, tenzij het verzendrapport aangeeft dat de verzending niet correct of onvolledig is geschied of indien, op de betreffende werkdag, de ontvanger de verzender laat weten dat de fax of e-mail onvolledig of onleesbaar werd ontvangen;
c) indien verzonden per aangetekende post, 48 uur na het moment van verzending.

Algemene leveringsvoorwaarden Interim Recruitment

Artikel 1: definities
a. Cloud9 Staffing B.V.: intermediair tussen de opdrachtgever en de kandidaat, gevestigd te Parnassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam, hierna te noemen ‘Cloud9’;
b. Opdrachtgever: de organisatie die door Cloud9 een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband staat;
c. Opdracht: de overeenkomst tussen Cloud9 en de opdrachtgever waarbij Cloud 9 zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en selecteren;
d. Opdrachtbevestiging: de door Cloud9 aan de opdrachtgever verstrekte schriftelijke bevestiging waarin iedere afzonderlijke afdracht is vermeld, met daarin de specifieke gemaakte afspraak per opdracht en de nadere gegevens per opdracht;
e. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Cloud9 wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever;
f. Arbeidsverhouding: een arbeidsovereenkomst, hetgeen het Nederlandse Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat en/of een overeenkomst van opdracht en/of aanneming van werk tussen de kandidaat en de opdrachtgever, dan wel een ambtelijke aanstelling van de kandidaat bij de opdrachtgever dan wel de inhuur van de kandidaat door de opdrachtgever via een derde partij anders dan via Cloud9;
g. Bruto maandsalaris: het overeengekomen maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en/of enige (winst)uitkering dan wel bonus;
h. Jaarinkomen: alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Cloud9 en de opdrachtgever betreffende de diensten van Cloud9, een en ander voor zover de onderhavige algemene voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd door Cloud9, en aldus prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Cloud9 schriftelijk zijn bevestigd.
3. Op alle onder de algemene voorwaarden gedane aanbiedingen, vervulde opdrachten en/of gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of de kandidaat in het buitenland gevestigd en/of woonachtig is.

Artikel 3: vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst
1. Cloud9 stelt, voor de opdrachtgever geheel vrijblijvend, al dan niet op eigen initiatief, kandidaten voor bij de opdrachtgever, zonder daarbij opgave te hoeven doen van de (NAW)gegevens, gericht op de totstandkoming van een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (mondeling, per mail of per fax), verklaart en erkent de opdrachtgever de opdracht te hebben gegeven aan Cloud9 en dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met inachtneming van alle condities en voorwaarden zoals in de opdrachtbevestiging en bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij Cloud9 van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Cloud9.
2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de voorgedragen kandidaat of kandidaten. Cloud9 is pas gerechtigd om een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, een arbeidsverhouding aangaat met een door Cloud9 aangedragen kandidaat.

Artikel 4: informatieverstrekking en zorgvuldigheid
1. De opdrachtgever is gehouden Cloud9 tijdig alle (nadere) informatie en/of schriftelijke bescheiden te verstekken welke redelijkerwijze voor haar nodig zijn in verband met de bemiddeling van de kandidaat, waaronder een accurate functieomschrijving, de vereiste en gewenste (beroeps)kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de arbeidsverhouding.
2. Cloud9 bepaalt welke kandidaat of kandidaten zij voorstelt aan de opdrachtgever aan de hand van de aan haar verstrekte informatie.
3. De opdrachtgever is gehouden om op een correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Cloud9 is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie en/of schriftelijke bescheiden. Daarbij wordt door de opdrachtgever in lijn gehandeld met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere privacy wet- en/of regelgeving. Cloud9 kan niet worden verplicht om gegevens, informatie en/of schriftelijke bescheiden te overleggen aan de opdrachtgever, ingeval zulks in strijd is met enige wet- en/of regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel andere privacy wet- en/of regelgeving. De opdrachtgever is gehouden aan Cloud9 uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen aan Cloud9.
4. Beide partijen zijn gehouden tot volledig geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

Artikel 5: aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsverhouding met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te voren over de geschiktheid van de kandidaat. Cloud9 zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn of haar onderzoeksverplichting. Cloud9 aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen of wensen van de opdrachtgever voldoet, dan wel als de opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsverhouding met de kandidaat aangaat.
2. Cloud9 is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig handelen van de kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsverhouding met de betreffende kandidaat, dan wel ingeval niet of niet tijdig een kandidaat aan de opdrachtgever kan worden voorgesteld, dan wel ingeval er geen arbeidsverhouding, om welke reden dan ook, tot stand komt tussen de kandidaat en de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever vrijwaart Cloud9 tegen alle aanspraken van derden dan wel opdrachtgever zelf, welke direct of indirect met de bemiddeling van Cloud9 samenhangen of zouden kunnen samenhangen, behoudens voor zover Cloud9 toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht tussen partijen. Een aansprakelijkheid van Cloud9 is in alle gevallen beperkt tot het bedrag wat haar aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk uitkeert en is gemaximeerd op het bedrag wat aan de bemiddelingsfee door Cloud9 voor de bemiddeling van de kandidaat die bij de aansprakelijkheid is betrokken in rekening is gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 6: algemene bepalingen

1. Elke opdracht tot werving en selectie is gericht op het aangaan van een arbeidsverhouding tussen de kandidaat en de opdrachtgever en eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met de kandidaat.
2. De kandidaat en de opdrachtgever bepalen onder welke voorwaarden de arbeidsverhouding tussen hen wordt aangegaan en/of in stand wensen te houden.
3. Cloud9 zal zich, uiteraard met inachtneming van de onderhavige algemene voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
4. Indien de opdrachtgever een door Cloud9 geworven en geselecteerde kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst, en binnen 12 maanden na het laatste kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsverhouding tot stand komt tussen de opdrachtgever en de kandidaat, dan is de opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig hetgeen in artikel 8 van de onderhavige algemene voorwaarden is geregeld.
5. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van of over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van de onderhavige algemene voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.
6. Cloud9 is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor de opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

Artikel 7: facturen

1. Aan de opdrachtgever wordt, nadat de opdrachtgever te kennen heeft gegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan dan wel na het aangaan van de arbeidsverhouding met de kandidaat, een factuur gestuurd, tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. De facturen van Cloud9 dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
2. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval is Cloud9 gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning / ingebrekestelling daartoe is niet vereist.

Artikel 8: bemiddelingsfee en kosten
1. Er is door de opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en de kandidaat een arbeidsverhouding tot stand komt.
2. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Bij gebreke van de vermelding van het tarief in de opdracht(bevestiging) is het tarief zoals aangegeven in de aanbieding van toepassing, dan wel bij gebreke daarvan is de bemiddelingsfee 25% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarinkomen. Indien een bruto maandsalaris onbekend is bij Cloud9, zal dit eenzijdig door Cloud9 aan de hand van een arbeidsmarktonderzoek worden vastgesteld. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Cloud9 een kopie van de arbeidsovereenkomst dan wel andere overeenkomst of documenten waaruit de arbeidsverhouding blijkt ter beschikking aan Cloud9, dan wel zal Cloud9 in ieder geval de informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor het vervullen van de opdracht.
3. Wanneer, nadat Cloud9 de opdracht van de opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via Cloud9 meldt bij de opdrachtgever, wordt deze kandidaat geacht te worden bemiddeld door Cloud9.
4. Naast de verschuldigde fee zullen advertentiekosten en/of reis- en verblijfkosten van kandidaten dan wel enige andere redelijke kosten die verband houden met de bemiddeling door Cloud9 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever, ongeacht of er een arbeidsverhouding daadwerkelijk tussen de kandidaat en de opdrachtgever tot stand komt.
5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten met de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaan, is de opdrachtgever gehouden per kandidaat het volledige honorarium te voldoen aan Cloud9.
6. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Cloud9 te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9: afsluitende bepaling
1. Cloud9 behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Telkens de meest actuele versie van de algemene voorwaarden van Cloud9 zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Cloud9, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
3. Een weigering van Cloud9 om op enig moment een of meer van de gemaakte afspraken af te dwingen wordt niet geacht een afstandsverklaring te vormen ter zake van deze rechten of het recht om deze Voorwaarden alsnog af te dwingen.
4. Indien door enige juridische instantie wordt geoordeeld dat een bepaling, artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig, onrechtmatig of anderszins onafdwingbaar is blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en voor zover toegestaan bij wet van kracht.
5. Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden kan worden afgedwongen door enige persoon die geen partij is uit hoofde van de Overeenkomst. Dit heeft echter geen invloed op bestaande of onafhankelijk beschikbare rechten of verhaalsmogelijkheden van derden.
6. Kennisgevingen onder deze algemene voorwaarden (waaronder de verstrekking van urenspecificaties of facturen) dienen ter hand te worden gesteld of te worden verzonden per fax, e-mail of aangetekende brief aan de ontvanger op diens in deze algemene voorwaarden aangegeven faxnummer of adres (of zoals anderszins van tijd tot tijd door de ontvanger aan de verzender aangegeven voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden).
7. Kennisgevingen in verband met deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn gegeven en betekend:
a. indien ter hand gesteld, op het moment van overhandiging indien dit geschiedt voor 17.00 uur op een werkdag en in ieder ander geval op 10.00 uur op de eerste werkdag na de dag van overhandiging;
b. indien verzonden per fax of e-mail, op het moment van verzending indien verzonden op een werkdag voor 17.00 uur en in ieder ander geval op 10.00 uur op de eerste werkdag direct na de dag van verzending, tenzij het verzendrapport aangeeft dat de verzending niet correct of onvolledig is geschied of indien, op de betreffende werkdag, de ontvanger de verzender laat weten dat de fax of e-mail onvolledig of onleesbaar werd ontvangen;
c. indien verzonden per aangetekende post, 48 uur na het moment van verzending.

Back to Top